Kasi Tata Guna Tanah

Nama:
I Putu Pertama, SH
NIP:
19661214 199401 1 002
Pangkat/Golongan:
Jabatan:
Kasi Tata Guna Tanah